FREE SHIPPING on over ORDERS 75 EURO. 15% OFF on ALL PRODUCTS, PROMO CODE: #GARDEN. SHOP NOW

w3c

w3c

REGULAMIN

Sklep internetowy działający pod adresem www.legalnetopy.pl (dalej: „Sklep Internetowy”) jest platformą prowadzoną przez:

Green-Media Ltd.

ul. Kościuszki 33

04-445  Poznań

NIP 769-137-92-70 (dalej " LegalneTopy.pl ")

E-mail: sklep@legalnetopy.pl

SŁOWNICZEK:

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego  LLegalneTopy.pl, umożliwiająca Klientowi wpisanie numeru kodu rabatowego, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia takich jak w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności.

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym LegalneTopy.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do LegalneTopy.pl. podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego.

Klient - osoba fizyczna lub osoba prawna składająca zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego

1 Warunki realizacji zamówienia

Klientem Sklepu Internetowego Grass-Power.com może być wyłącznie osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Klient może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www. Grass-Power .com. Klient po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na ww. stronie internetowej, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na Stronie produktowej polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” lub „DO KOSZYKA”, a następnie wskazanie w Koszyku sposobu odbioru i płatności, oraz potwierdzenie zamówienia.

W Koszyku, Klient wskazuje:

(a) zamawiane produkty;

(b) adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz dane niezbędne do wystawienia faktury;

(c) sposób dostawy;

(d) sposób płatności; oraz

(e) (opcjonalnie) kod rabatowy

Procedura składania zamówienia obejmuje polecenia „DO KOSZYKA”, „PRZEJDŹ DO KASY” „WYBIERZ PRZESYŁKĘ”, „ZALOGUJ SIĘ". Klient składa zamówienie przez wybór polecenia „ZAKOŃCZ - ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Spółce oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia.

Po złożeniu zamówienia, Grass-Power przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem Grass-Power  o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 3 powyżej.

Przedmiot zamówienia może być dostarczony do Klienta na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu;

Firma Grass-Power zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych kanałów dostawy zamówień oraz form płatności, w odniesieniu do wskazanych przez Grass-Power produktów, kategorii produktowych lub liczby zamawianych produktów.

Firma Grass-Power zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych kanałów dostawy zamówień oraz form płatności dla Klienta, który:

(a) w przypadku dostaw realizowanych za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany przez Klienta – nie odbierze w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu przedmiotu

(b) w przypadku dostaw realizowanych przesyłką kurierską – co najmniej trzykrotnie odmówił odbioru przesyłki kurierskiej.

W przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn,  Grass-Power  poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta.

W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Grass-Power może zaproponować Klientowi:

(a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Grass-Power będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);

(b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Grass-Power będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie); albo

(c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka paczek.

W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Grass-Power nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

2 Ceny produktów

Firma Grass-Power zamieszcza informacje o produktach na stronie Sklepu Internetowego i sprzedaje ww. produkty za pośrednictwem Internetu.

Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy produkcie:

(a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

(b) nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;

(c) nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych.

Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta.

Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.

Syntex zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów, oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

3 Modyfikacja zamówienia

Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Firmę Grass-Power wysyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta. Zmiany mogą dotyczyć wyłącznie rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot zapłaty nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez  Firmę  Grass-Power.

 

4 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać:

(a) przelewem bankowym, kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez LegalneTopy.pl. W tym przypadku nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sklep Internetowy potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący płatności.

W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granicami Polski, zapłaty można dokonać przelewem bankowym, kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Grass-Power oraz przy użyciu krypto waluty BTC. Nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Grass-Power potwierdzenia przez Podmiot realizujący płatność poprawnego wykonania płatności.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem zewnętrznego podmiotu .

Klient nie ma możliwości łączenia różnych form płatności w jednym zamówieniu.

Klient może skorzystać z kodu rabatowego, otrzymanego od Sklepu Internetowego lub od innego podmiotu, który dokona zakupu kodów rabatowych dla swoich klientów.

Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie , którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Wartość produktu oraz zamówienia, w którym został użyty kod rabatowy nie będzie mniejsza niż 0,02 złote. Każdy kod rabatowy posiada określoną datę ważności.

 

Konto  do wpłat   w PLN

Green-Media Ltd.

ul. Kościuszki 33

04-445  Poznań

ZAPYTAJ  SPRZEDAWCĘ  O AKTUALNY NUMER KONAT BANKOWEGO

5 Czas realizacji zamówień

Firma LegalneTopy Ltd. może zamieścić na stronie produktowej informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu, których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Ww. informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów.

Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem  firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres lub na paczkomaty.

Poza terenem Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy, z uwagi na okoliczności, które nie są od niej zależne.

 

6 Dostawa i Bonus

 Zamówienia realizowane są  za pośrednictwem Poczty Polskiej (list ekonomiczny lub polecony prio) . 

Firma Grass-Power Ltd.   realizuje zamówień za pośrednictwem operatora Inpost (paczkomaty)

Nie realizujemy przesyłek za pobraniem.

Dział handlowy nie dostarcza zamówienia osobiście (nie spotykamy się z klientem w realu)

Dostawy realizowane są po zaksięgowaniu wpłaty w ciągu 48 h.

Dział handlowy w wyjątkowych sytuacja uzgadnia indywidualny sposób dostawy.

Zamówienia potwierdzone do realizacji mogą zostać anulowane jedynie w nagłych i nieprzewidzianych wcześniej sytuacjach, po uprzednim mailowym powiadomieniu firmy Grass-Power Ltd..

Zamówienia, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane przez obsługę działu wysyłek , zamówienie takie może zostać anulowane bez podania przyczyny.

Ceny  produktów wyrażone są w złotych polskich (PLN)  wartość brutto. W przypadku zakupu towaru po błędnej cenie wynikającej z pomyłki pracownika lub awarii serwera kupujący zostanie powiadomiony drogą elektroniczną, a zamówienie zostanie anulowane.

Płatności  dokonywane  w innych walutach niż PLN  zostają automatycznie  prze walutowane  po aktualnym kursie .

Dostawa zamówienia na terenie Unii Europejskiej  oraz pozostałych krajów europejskich  odbywa się na koszt zamawiającego chyba że  wynika  z indywidualnych ustaleń z klientem.

Dostawa zamówienia  może odbywać się  za wcześniej ustalona opłatą ale musi to   wynikać  z  indywidualnych ustaleń z klientem.

Firma LegalneTopy Ltd.  nie odpowiada za mylnie  podany  adres  dostawy, oraz za opóźnienia   wynikające   z  pracy firmy przewozowej.

W przypadku braku produktu w magazynie klient zostaje poinformowany o tym fakcie drogą elektroniczną.

Firma LegalneTopy Ltd.  informuje  że nie  przyjmuje zwrotów zakupionego produktu.

8 Dane osobowe

Rejestrując się w Sklepie Internetowym Klient, zaznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Firma Syntex  danych osobowych (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu) w celu realizacji zamówień Klienta dokonywanych w Sklepie Internetowym.

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Klienta w Sklepie Internetowym.

W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, przez zaznaczenie dodatkowego pola formularza rejestracyjnego, podane przez Klienta dane osobowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, będą przetwarzane w celu informowania Klienta o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep Internetowy.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.

Klienci Sklepu Internetowego mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

 

9 Newsletter

Klient ma możliwość zaprenumerowania biuletynu informacyjnego (Newsletter) Sklepu Internetowego.

Klient będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail, jeżeli dobrowolnie wyrazi zgodę na dostarczanie mu przez Sklep Internetowy korespondencji drogą elektroniczną oraz dodatkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych o której mowa w § 11 powyżej.

10 Postanowienia końcowe

Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Wytwórnia nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze Sklepu Internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych przyczyn od niej niezależnych.

Wytwórnia nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

Różnice pomiędzy wizualizacją produktu dostępnego w Sklepie Internetowym wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego produktu.

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016.

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: